Zodpovednosť ta výťah nesie osoba, ktorá výťah prevádzkuje. Za prevádzkovateľa je považovaný ten, kto má právnu a faktickú možnosť disponovať s výťahom. V prípade bytového domu sú to spoluvlastníci v bytovom dome.

Zdroj: Fred Kleber na Unsplash

Ako je to so zodpovednosťou za škodu?

Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov výťah nainštalovaný a prevádzkovaný v bytovom dome tvorí spoločné zariadenie domu (§2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.) Správu domu môže vykonávať spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca (§6 zákona č. 182/1993 Z. z.).

Správca nesie zodpovednosť za škody v prípadoch škodovej udalosti súvisiacej s prevádzkou a servisom výťahu. Jednou z povinností správcu je vymenovať pre každý výťah a každú elektrickú inštaláciu osobu, ktorá je zodpovedná za ich prevádzku, najčastejšie servisnú firmu špecializovanú na údržbu a opravy výťahov.

Výťah ako vyhradené technické zariadenie podlieha pravidelným prehliadkam, skúškam a opakovaným úradným skúškam. Záznam z týchto prehliadok askúšok vyhotovuje revízny technik a servisná firma ho predkladá správcovi. Na základe toho správca objednáva odstránenie zistených nedostatkov.

Termíny Prehliadka/skúška Vykonáva
Každé 3 mesiace Odborná prehliadka Revízny technik
Každé 3 roky Odborná skúška Revízny technik
Každých 6 rokov Opakovaná úradná skúška Technická inšpekcia a.s.*

*resp. iná oprávnená právnická osoba

V prípade, že nedôjde k objednávke odstránenia nedostatkov zo strany vlastníka výťahu, servisná firma vlastníka výťahu opakovane vyzýva aj s priložením skúšobných protokolov. Ak hrozia škody na zdraví a je ohrozená bezpečnosť ľudí, je servisná firma oprávnená odstaviť výťah až do doby odstránenia nedostatkov.

baryt, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info