V určitých prípadoch má správca nielen právo, ale aj povinnosť odstaviť výťah. Ide o prípady, kedy je nutné zabezpečiť ako bezpečnosť obyvateľov domu, tak aj domu samotného, ak je výťahové zariadenie napríklad poškodené vyčíňaním vandalov, alebo kvôli nevykonanej údržbe hrozí riziko požiaru či iných škôd.

Výťah, šachta aj strojovňa podliehajú zákonom predpísaným pravidelným kontrolám. Servisní technici, ktorí kontroly vykonávajú, sú oprávnení takisto aj na údržbu a opravy výťahov a zároveň nesú zodpovednosť za škody vzniknuté prípadným zanedbaním. V situácii, kedy výťah vykazuje vysoké bezpečnostné riziká, môže servisný pracovník výťah odstaviť. Platí, že zodpovednosť za bezpečnosť nesie revízny technik, ktorá robil poslednú revíziu a uznal výťah za pojazdný.

Zdroj: Závery v revíznej správe o ďalšej použiteľnosti výťahu

Všetky rozhodnutia o používaní výťahu a takisto všetky zistené nedostatky na jeho prevádzke sa zaznamenávajú do revíznej knihy. Tá je uložená priamo u revízneho technika, no po každej kontrole technik odovzdáva kópiu revíznej správy správcovi domu. Na základe tejto správy potom dochádza k objednávke opráv a údržby.

Ako obyvateľ bytového domu môžete do správy nahliadnuť priamo u správcu a overiť si tak technický stav výťahu. V revíznej správe nájdete podrobne uvedené, ktoré časti výťahu boli skontrolované a s akým výsledkom. Ak máte nedôveru vo vykonanú revíziu, môžete sa obrátiť na inšpektora Technickej inšpekcie SR a požiadať ho buď o konzultáciu, kde vám vie vysvetliť bližšie jednotlivé úkony a výsledky z revíznej správy, alebo o ďalšiu prehliadku výťahového zariadenia.